Menu

Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Triple Eight Publishing d.d. 7 juli 2021

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Triple Eight Publishing: handelsnaam voor de uitgeverijactiviteiten van Triple Eight Holding B.V., gevestigd te Oosterbeek, ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30132222;

2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Triple Eight Publishing;

3. Overeenkomst: een mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen Triple Eight Publishing en de Klant die gericht is op de levering van producten of het verrichten van diensten door Triple Eight Publishing ten behoeve van de Klant en tegen betaling van een daarvoor afgesproken vergoeding door de Klant;

4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

            Artikel 2. Identiteit van Triple Eight Publishing

Triple Eight Publishing is de handelsnaam voor de uitgeverijactiviteiten van Triple Eight Holding B.V., gevestigd te Oosterbeek, Van Lennepweg 7.

Telefoon: 026-3706873
E-mail: info@888publishing.nl
KvK: 30132222
BTW: 804037991B01

Artikel 3. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Triple Eight Publishing (hierna: 'Triple Eight Publishing') zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: 'ALV') van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze ALV aanvaardt. Van het in deze ALV bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Triple Eight Publishing worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze ALV, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Triple Eight Publishing worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Triple Eight Publishing ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de afnemer die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 4. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Triple Eight Publishing zijn vrijblijvend en Triple Eight Publishing behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Triple Eight Publishing. Triple Eight Publishing is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Triple Eight Publishing dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Indien de Klant de Overeenkomst langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Triple Eight Publishing onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.

Artikel 5. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen dertig (30) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. U kunt uw bestelling via iDeal betalen.

Artikel 6. Levering
De door Triple Eight Publishing opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Triple Eight Publishing verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Triple Eight Publishing geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Triple Eight Publishing garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9. Reclames en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Triple Eight Publishing daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijftien (15) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Triple Eight Publishing de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

             Artikel 10. Herroepingsrecht   

Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de Klant. Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en -voor zover redelijkerwijs mogelijk- in de originele staat en verpakking aan Triple Eight Publishing retourneren, conform de door Triple Eight Publishing verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Gesigneerde boeken en e-boeken zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 11. Persoonsgegevens
Triple Eight Publishing zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 12. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Triple Eight Publishing ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk of per e-mail mee te delen en zulks zonder dat Triple Eight Publishing gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Triple Eight Publishing kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 13. Diversen
Indien u aan Triple Eight Publishing schriftelijk opgave doet van een adres, is Triple Eight Publishing gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Triple Eight Publishing schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Triple Eight Publishing is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze ALV van toepassing is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Arnhem.

Triple Eight Publishing

Van Lennepweg 7
6862 BK Oosterbeek

KvK: 30132222

Bestellen

Bestel het hardcover boek en betaal geen verzendkosten!

Hardcover bestellen

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op via info@888publishing.nl